SXG 400-600                                                     SXG 1100-1400